DNVGL.NL

Kraanmachinisten (TCVT)

iBUild -Future of Management Systems

DNV GL certificeert in samenwerking met de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) machinisten in het verticaal transport. Dit betreft wettelijk verplichte certificatieschema’s onder aanwijzing en toezicht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met TCVT als beheerder van de schema’s.

TCVT hercertificatie aanvragen - image

DNV GL certificeert voor TCVT de volgende categorieën machinisten:

Naast de door SZW aangewezen schema's certificeert DNV GL ook:

Actueel: Overgang van certificatie naar registratie
In april 2018 zijn alle kraanmachinisten met een lopend TCVT certificaat en geldig e-mail adres geïnformeerd over de overgang van certificatie naar registratie. Klik hier om dit bericht te openen. De wettelijke overgang van certificeren naar Registreren is door SZW verschoven van 1 januari 2019 naar 1 januari 2020. Tot die tijd blijft de huidige certificatieregeling en daarmee ook de contracten met de examinatoren, trainers, bijscholers en examenorganisaties van toepassing. Klik hier voor meer informatie.

Per 1 januari 2020 wordt het wettelijk verplichte TCVT-certificaat vervangen door een wettelijk verplicht TCVT-registratie. Hiervoor hoeven de TCVT-certificaathouders (de machinisten) niets te doen: dit gaat vanzelf bij wetswijziging. Per diezelfde datum zal het TCVT-boekje worden vervangen door een TCT-pasje. Deze pas wordt aan u toegestuurd. Hiervoor verzoeken wij om uw adres, email, paspoortnummer, pasfoto (digitaal) en certificaatnummer voor 1 april 2019 te mailen naar kantoor@tcvt-ra.nl

De al gevolgde bijscholing voor 1 januari 2020 wordt door of vanwege TCVT bijgeschreven op de TCVT-pas. De al bijgeschreven praktijkregistratie kan in het TCVT-boekje blijven staan. De praktijk-ervaring moet vanaf 1-1-2020 digitaal worden bijgeschreven op het pasje. Hiervoor krijgt uw werkgever nog een code toegestuurd in juni 2019. Een ZZP-er krijgt eveneens in juni 2019 een code toegestuurd.

Geldigheid en hercertificatie

Bij (her)certificatie ontvangt de machinist een certificaat, dat een maximale geldigheidsduur van vijf jaar heeft. Tevens ontvangt de machinist een zogenaamd TCPR-boekje, waarin de machinist zijn praktijkervaring en bijscholing gedurende de certificatieperiode van vijf jaar bijhoudt. 

Voor de eerste certificatie dient de kandidaat met goed gevolg een theorie-examen (meerkeuzevragen) en een praktijkexamen (praktijkopdrachten met de betreffende machine) te hebben afgelegd. Om als certificaathouder voor hercertificatie in aanmerking te komen, dient te worden aangetoond dat in die vijf jaar door de certificaathouder aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. Scholing:

 • twee scholingsdagen (4 dagdelen) zijn gevolgd bij een door TCVT erkend scholingsinstituut,
 • 1e scholings dag (2 dagdelen) dient u te volgen in de eerste 36 maanden van de periode van vijf jaar, en
  2e scholings dag (2 dagdelen) dient u te volgen na de 36ste maand van de periode van vijf jaar, en
 • in de scholingsdagen zijn alle eindtermen en actuele ontwikkelingen m.b.t. het schema opgenomen, en
 • van de gevolgde scholing ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname van de TCVT erkende opleider en wordt dit aangetekend in het TCPR-boekje.
 • Voor de W4-03 funderingsmachines (groot- en klein) gelden andere eindtermen. Dit betekent, dat een machinist W4-03 op zoek moet naar een bijscholing die op dit profiel is afgestemd. Dit kan bij onderstaande instituten met een specifieke W4-03 licentie.

2. Praktijkervaring:

 • in de periode van vijf jaar dat het certificaat geldig is, moet de certificaathouder tenminste acht kwartalen hebben gewerkt in de functie die op het certificaat is vermeld, en
 • van deze acht kwartalen moeten tenminste twee kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de periode van vijf jaar, en
 • de praktijkervaring kan worden aangetoond door aantekening van de praktijkervaring in het TCPR-boekje. Deze praktijkervaring moet minimaal elke drie maanden door de werkgever worden getoetst op waarheid en worden geparafeerd.

DNV GL controleert bij iedere aanvraag tot hercertificatie of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Indien niet aan de scholingseis wordt voldaan, dan moet de machinist opnieuw het theorie-examen behalen. Indien niet aan de praktijkervaringseis wordt voldaan, dan moet de machinist opnieuw het praktijkexamen behalen. Dit dient in beide gevallen te gebeuren binnen een jaar na het verstrijken van het certificaat. 

Voor machinisten met meer dan één TCVT-certificaat worden de bijscholing en praktijkervaring beoordeeld conform document TSJ 23 van TCVT. Download hier het document TSJ 23 [pdf]. (versie 12-2014) Zelfstandige machinisten (ZZP’ers) verzorgen zelf de registratie van hun praktijkervaring. 

De betreffende certificatieschema’s, documenten en overige informatie vindt u op www.tcvt.nl. 

Het aanvragen van hercertificatie kan via onze webportal:

www.dnvgl-tcvt.nl/tcvt

U kunt uw aanvraag volledig indienen en de betaling online voldoen. Mocht uw aanvraag niet gehonoreerd worden, vanwege onvoldoende praktijkervaring of bijscholingen, dan zijn wij genoodzaakt € 50 administratiekosten in rekening te brengen.

Let op: per 1 september 2019 is de prijs al volgt:

TCVT certificaat: € 135,25

TCVT afdracht: € 22,50

BTW: € 33,13

Totaal: € 190,88


Overige TCVT certificatieschema’s

Aangezien er risico’s zijn verbonden aan verticaal transport, zijn er wettelijke eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van machinisten en de periodieke keuring van hijskranen. De wet stelt echter nauwelijks concrete eisen ten aanzien van de hijsbegeleider (degene die de last aanslaat), de keurmeester hijs- en hefgereedschap en de wijze van periodieke keuring van hijs- en hefgereedschap. DNV GL certificeert daarom voor TCVT ook de volgende beroepsprofielen:

 • Hijsbegeleider Hijskraan
 • Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap, die keuringen uitvoert conform TCVT-schema Keuring hijs- en hefgereedschappen.

De geldigheidsduur van deze certificaten is vijf jaar. Voor deze schema’s gelden andere voorwaarden voor (her)certificatie, zie www.tcvt.nl.
De scholingseis voor de hijsbegeleider is beperkt tot het onderdeel hijs- en hefgereedschap (één dagdeel in vijf jaar). Machinisten met een geldig TCVT-certificaat zijn automatisch gekwalificeerd als hijsbegeleider. 

Examenorganisaties en erkende scholingsinstituten
DNV GL is verantwoordelijk voor de uitgifte van de persoonscertificaten van vakbekwaamheid en voor de uitvoering van de examens, alsmede de uitvoering van de scholing. DNV GL heeft een aantal organisaties aangewezen die namens haar de examens afnemen en de scholing verzorgen. De examenorganisaties die de examens afnemen voor bovengenoemde certificatieschema’s zijn (alfabetisch):  

Het volgen van bijscholingen kan uitsluitend via TCVT RA erkende trainers. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van TCVT RA.

Noot voor toekomstige TCVT-trainers: tijdens de audit voor het nieuwe RA-systeem zal de autorisatie voor de fundering opnieuw worden beoordeeld.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922668 of stuur een e-mail naar: kraanmachinisten@dnvgl.com.

Zorg voor tijdige hercertificatie!

Hercertificatie aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: