DNVGL.NL

Kraanmachinisten (TCVT)

DNV GL certificeert in samenwerking met de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) machinisten in het verticaal transport. Dit betreft wettelijk verplichte certificatieschema’s onder aanwijzing en toezicht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met TCVT als beheerder van de schema’s.

Neem contact op:

Persoonscertificatie
Bel ons op: 010 - 2922668 of stuur een e-mail naar: kraanmachinisten@dnvgl.com.

Zorg voor tijdige hercertificatie!

Hercertificatie aanvragen
DELEN:
PRINTEN:
iBUild -Future of Management Systems

TCVT hercertificatie aanvragen - image

DNV GL certificeert voor TCVT de volgende categorieën machinisten:

Naast de door SZW aangewezen schema's certificeert DNV GL ook:

Actueel: Overgang van certificatie naar registratie
In april 2018 zijn alle kraanmachinisten met een lopend TCVT certificaat en geldig e-mail adres geïnformeerd over de overgang van certificatie naar registratie. Klik hier om dit bericht te openen. De wettelijke overgang van certificeren naar Registreren is door SZW verschoven van 1 januari 2019 naar 1 juli 2019. Tot die tijd blijft de huidige certificatieregeling en daarmee ook de contracten met de examinatoren, trainers, bijscholers en examenorganisaties van toepassing. Klik hier voor meer informatie.

Geldigheid en hercertificatie
Bij (her)certificatie ontvangt de machinist een certificaat, dat een maximale geldigheidsduur van vijf jaar heeft. Tevens ontvangt de machinist een zogenaamd TCPR-boekje, waarin de machinist zijn praktijkervaring en bijscholing gedurende de certificatieperiode van vijf jaar bijhoudt. 

Voor de eerste certificatie dient de kandidaat met goed gevolg een theorie-examen (meerkeuzevragen) en een praktijkexamen (praktijkopdrachten met de betreffende machine) te hebben afgelegd. Om als certificaathouder voor hercertificatie in aanmerking te komen, dient te worden aangetoond dat in die vijf jaar door de certificaathouder aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. Scholing:

 • twee scholingsdagen (4 dagdelen) zijn gevolgd bij een door TCVT erkend scholingsinstituut,
 • 1e scholings dag (2 dagdelen) dient u te volgen in de eerste 36 maanden van de periode van vijf jaar, en
  2e scholings dag (2 dagdelen) dient u te volgen na de 36ste maand van de periode van vijf jaar, en
 • in de scholingsdagen zijn alle eindtermen en actuele ontwikkelingen m.b.t. het schema opgenomen, en
 • van de gevolgde scholing ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname van de TCVT erkende opleider en wordt dit aangetekend in het TCPR-boekje.
 • Voor de W4-03 funderingsmachines (groot- en klein) gelden andere eindtermen. Dit betekent, dat een machinist W4-03 op zoek moet naar een bijscholing die op dit profiel is afgestemd. Dit kan bij onderstaande instituten met een specifieke W4-03 licentie.

2. Praktijkervaring:

 • in de periode van vijf jaar dat het certificaat geldig is, moet de certificaathouder tenminste acht kwartalen hebben gewerkt in de functie die op het certificaat is vermeld, en
 • van deze acht kwartalen moeten tenminste twee kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de periode van vijf jaar, en
 • de praktijkervaring kan worden aangetoond door aantekening van de praktijkervaring in het TCPR-boekje. Deze praktijkervaring moet minimaal elke drie maanden door de werkgever worden getoetst op waarheid en worden geparafeerd.

DNV GL controleert bij iedere aanvraag tot hercertificatie of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Indien niet aan de scholingseis wordt voldaan, dan moet de machinist opnieuw het theorie-examen behalen. Indien niet aan de praktijkervaringseis wordt voldaan, dan moet de machinist opnieuw het praktijkexamen behalen. Dit dient in beide gevallen te gebeuren binnen een jaar na het verstrijken van het certificaat. 

Voor machinisten met meer dan één TCVT-certificaat worden de bijscholing en praktijkervaring beoordeeld conform document TSJ 23 van TCVT. Download hier het document TSJ 23 [pdf]. (versie 12-2014) Zelfstandige machinisten (ZZP’ers) verzorgen zelf de registratie van hun praktijkervaring. 

De betreffende certificatieschema’s, documenten en overige informatie vindt u op www.tcvt.nl. 

Het aanvragen van hercertificatie kan via onze webportal:

www.dnvgl-tcvt.nl/tcvt

U kunt uw aanvraag volledig indienen en de betaling online voldoen. Mocht uw aanvraag niet gehonoreerd worden, vanwege onvoldoende praktijkervaring of bijscholingen, dan zijn wij genoodzaakt € 50 administratiekosten in rekening te brengen.

Overige TCVT certificatieschema’s

Aangezien er risico’s zijn verbonden aan verticaal transport, zijn er wettelijke eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van machinisten en de periodieke keuring van hijskranen. De wet stelt echter nauwelijks concrete eisen ten aanzien van de hijsbegeleider (degene die de last aanslaat), de keurmeester hijs- en hefgereedschap en de wijze van periodieke keuring van hijs- en hefgereedschap. DNV GL certificeert daarom voor TCVT ook de volgende beroepsprofielen:

 • Hijsbegeleider Hijskraan
 • Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap, die keuringen uitvoert conform TCVT-schema Keuring hijs- en hefgereedschappen.

De geldigheidsduur van deze certificaten is vijf jaar. Voor deze schema’s gelden andere voorwaarden voor (her)certificatie, zie www.tcvt.nl.
De scholingseis voor de hijsbegeleider is beperkt tot het onderdeel hijs- en hefgereedschap (één dagdeel in vijf jaar). Machinisten met een geldig TCVT-certificaat zijn automatisch gekwalificeerd als hijsbegeleider. 

Examenorganisaties en erkende scholingsinstituten
DNV GL is verantwoordelijk voor de uitgifte van de persoonscertificaten van vakbekwaamheid en voor de uitvoering van de examens, alsmede de uitvoering van de scholing. DNV GL heeft een aantal organisaties aangewezen die namens haar de examens afnemen en de scholing verzorgen. De examenorganisaties die de examens afnemen voor bovengenoemde certificatieschema’s zijn (alfabetisch):  

De TCVT-erkende scholingsinstituten voor het verzorgen van de scholing zijn (alfabetisch):

*Deze bijscholingsinstituten zijn geautoriseerd om W4-03 te geven.

Coulanceregeling bijscholingen
N.B. In september 2016 is er een e-mail of brief verstuurd naar alle kraanmachinisten die in bezit zijn van een TCVT-certificaat wat verloopt voor 1 januari 2019. Hierin werden zij geïnformeerd over de coulance die men kan krijgen over de eerste bijscholingsdag. Een kopie van het officiële schrijven treft u hier aan.

FMG en MKR
Een machinist met certificaten FMG en MKR die zijn praktijkervaring MKR niet heeft bijgehouden, kan zijn MKR-certificaat dat geldig is/was tot en met 31 december 2017 eenmalig via een praktijktoets laten omzetten in een MK-certificaat, als hij de praktijktoets met goed gevolg aflegt voor 1 oktober 2017.
Er wordt een apart traject gestart voor deze groep machinisten MKR:
1.    de praktijktoets bestaat uit een regulier praktijkexamen MK op een MK;
2.    de praktijktoets wordt afgenomen bij en door een van de Examenorganisaties onder dezelfde voorwaarden als een initieel praktijk-examen MK;
3.    de machinisten kunnen zich voor deze proef aanmelden bij DNVGL tot uiterlijk 1 juli 2017.
4.    Uitvoering van de toets kan tot uiterlijk 1 oktober 2017

Oude benamingen
In de huidige regelgeving (geldend sinds 2013) dienen de funderingsmachines te worden aangegeven door FMK of FMG (funderingsmachine resp. klein of groot). Oude benamingen zoals MKR en MKW zijn in 2013 komen te vervallen. Bij het verlengen wordt naast de bijwoning ook beoordeeld welke ervaring u heeft in de voor u geldige certificaten. Indien u heeft gewerkt op een mobiele kraan (ook op rups) moet u dat omschrijven als MK (eventueel W4-01). Indien u heeft gewerkt op een funderingsmachine moet u dat omschrijven als FMG of FMK (eventueel als W4-03 met vermelding groot of klein). Indien u bij het omschrijven van de ervaring de omschrijving MKR gebruikt voor funderingsmachine suggereert dat mobiele kraan (op rups) en zou uw certificaat onterecht worden verlengd voor MK. Dat is niet de bedoeling. Wij zullen vanaf heden strikt toezien op invulling van de juiste omschrijving om fraude te voorkomen. Ook zullen steekproeven worden genomen waarmee we checken of kandidaten de door hun omschreven ervaring ook werkelijk hebben opgedaan. Deze informatie over MKR verschijnt ook op de TCVT website en in de TCVT nieuwsbrief.