DNVGL.NL

Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen

DNV GL voert in samenwerking met ITV, Instituut voor Technische Vakexamens, het certificatieschema “Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen”, op basis van NEN 3140.

Achter de periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen conform NEN 3140 gaat veel meer schuil dan een jaarlijkse keuringssticker op elektrisch handgereedschap.
De Arbowet eist van werkgevers dat zij de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen zo goed mogelijk waarborgen. Inspectie maakt een belangrijk deel uit van de door werkgevers te treffen maatregelen om aan de Arbowet te voldoen. Het treffen van onvoldoende maatregelen kan ertoe leiden dat een werkgever aansprakelijk wordt gesteld. Het inzetten van gekwalificeerde inspecteurs met een DNV GL persoonscertificaat zou in dat kader vanzelfsprekend moeten zijn. 

Bedrijven blijken bij inventarisatie veel meer elektrische arbeidsmiddelen te hebben, dan men zou verwachten. Elektrische arbeidsmiddelen zijn volgens NEN 3140 machines, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten, voorzieningen en hulpmiddelen die bij het gebruik een elektrotechnisch veiligheidsrisico kunnen opleveren. De installatieverantwoordelijke moet voor ieder arbeidsmiddel vastleggen welke inspecties met welke frequentie moeten worden uitgevoerd, op basis van risico-analyse en voorschriften van fabrikanten. NEN 3140 stelt echter geen eisen aan de competenties van degenen die de inspecties uitvoeren. Dat is opmerkelijk, gezien de mogelijke risico’s van ondeskundige inspectie. 

Velen profileren zich in de praktijk als deskundig inspecteur. Deskundigheid wordt echter niet bepaald door het hebben van moderne meetinstrumenten, maar door het hebben van voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden voor de juiste toepassing ervan en de juiste interpretatie van meetresultaten. Meten is pas weten, indien je weet wat je meet!  Ondeskundige inspectie creëert schijnveiligheid. 

DNV GL heeft daarom een Waarborgcommissie met belanghebbende partijen opgericht, die een competentieprofiel en certificatievoorwaarden voor de Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen heeft vastgesteld.
Op basis daarvan is een theorie- en praktijkexamen ontwikkeld, dat bij goed gevolg leidt tot een DNV GL persoonscertificaat dat drie jaar geldig is. Door het afleggen van zowel een theorie- als een praktijkexamen demonstreren kandidaten dat zij beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden om zelfstandig een keuring te kunnen uitvoeren. Dat de certificaten drie jaar geldig zijn, waarborgt dat deze competenties actueel zijn en blijven. 

Het certificatieschema is opgesteld conform ISO 17024, de internationale accreditatienorm voor persoonscertificatie, en biedt daarmee onafhankelijkheid en objectiviteit. Het DNV GL persoonscertificaat is een onafhankelijk bewijs van gedemonstreerde competenties, in tegenstelling tot een verklaring van deelname aan een cursus of het lidmaatschap van een vereniging. Het verdient aanbeveling om de inspecteur elektrische arbeidsmiddelen op te nemen in het aanwijzigenbeleid, gezien het belang van zijn functie voor elektrische veiligheid. Het DNV GL persoonscertificaat “Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen” heeft draagvlak bij eigenaren c.q. gebruikers van elektrische arbeidsmiddelen, materieelverhuurbedrijven, inspectiebedrijven, leveranciers van meetinstrumenten en opleidingsinstituten. 

De eerste certificaten zijn in april 2011 uitgereikt. De geldigheid van deze certificaten kan door iedereen worden geverifieerd op www.certcheck.nl

De examenorganisatie voor Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen is: 

ITV - Instituut voor Technische Vakexamens
De Lange West 126, 9201 CH Drachten 
Tel. 088 - 636 3111

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV GL pas aanvragen?

Pas aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: